PREAMBULUM

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.adatedih.hu weboldalra történő látogatás esetére határozza meg az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, a személyes adatok kategóriáit; továbbá az adatkezelő kötelezettségeit és jogait; az adattovábbítás feltételeit; szabályozza az Adatkezelő és az Érintett közti kapcsolatot, a kapcsolattartás, valamint a jogérvényesítés módját; illetve jogsértés esetén a jogorvoslati lehetőségeket. Az adatvédelmi nyilatkozat közzétételétől hatályos, annak módosítására az Adatkezelő egyoldalúan jogosult (az utolsó módosítás dátumát feltüntetve).

Kérjük az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatot figyelmesen olvassa el! Kérdés, illetve probléma esetén előzetesen vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával az abban foglalt valamennyi rendelkezést elfogadja.

RÖVID ISMERTETŐ: Információigénylés, egyéb megkeresés esetén Ön megadja adatait, amelynek adatkezelési célja az, hogy az adatkezelő a megkeresés során megfelelő szolgáltatást nyújthasson. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása. A különleges adatok kezelése kapcsán Ön kifejezett hozzájárulását adja írásban adott nyilatkozatával ahhoz, hogy különösen szenzitív adatait adatkezelőként kezeljük. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik. Az adatkezelés részleteit az alábbiakban részletesen kifejtjük, kérjük figyelmesen olvassa el, kérdés esetén deak.jozsef@djsugyvediiroda.hu címen készséggel állunk rendelkezésére. Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja jelen tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Ön, mint érintett személy nem köteles személyes adatokat, különleges szenzitív adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Mivel azonban az információkérés, egyéb megkeresés teljesítése adatok megadása nélkül értelmetlen és ezért lehetetlen, az adatok megadása nélkül a kérés, megkeresés teljesítése nem lehetséges. Ön bármikor élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. Tájékoztatásul közöljük, hogy Ön bármikor kérheti, hogy késedelem nélkül helyesbítsük, kiegészítsük a pontatlan személyes adatokat, vagy jogalap nélküli kezelés esetén töröljük azokat.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8., cégjegyzékszám: 01-09-920343, adószám: 18087138-2-41), mint a személyes adat kezelője és feldolgozója is egyben, az adatok feldolgozását és nyilvántartását maga végzi, harmadik felet a feladattal nem bíz meg (a továbbiakban: Adatkezelő).
 2. Az Adatkezelő a birtokába jutott információkat profilalkotásra nem használja fel, ilyen tevékenységet nem végez, továbbá harmadik fél részére profilalkotás céljából adatot nem ad át. A személyes adatok a nyilvántartási rendszerben kizárólag a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
 3. Fogalmak
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

4. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő címe: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

5. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott és önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: Infotv. [5. § (1) bek. b) pont]).

6. Az Érintett a korábbi beleegyezését időkorlát nélkül, bármikor visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása kiterjed az Érintett együtt kezelt valamennyi adatára, azonban ez a folyamatban lévő teljesítést nem érinti.

7. A kezelt adatok köre

 • az érintett számítógépének IP-címe, és a megtekintett oldalak címe;
 • a böngészésre használt eszköz típusa;
 • sütik;
 • külön hozzájárulás alapján: tartózkodási hely;
 • külön hozzájárulás alapján: e-mail cím (az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén).

Az Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt szenzitív személyes adatot.

8. Rendelkezés a személyes adatról

Az Érintett – a kezelt személyes adataival kapcsolatban – jogairól bármikor tájékoztatást kérhet, jogainak gyakorlása érdekében kérelmet terjeszthet elő a deak.jozsef@djsugyvediiroda.hu címen. Adatkezelő az Érintett kérelmére teljes tájékoztatást ad az általa kezelt és az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köréről, jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, és a hozzájárulás körülményeiről. Adatkezelő a tájékoztatást kivételesen, kizárólag törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg, melyről az Érintettet a pontos ok és jogszabály megjelölésével tájékoztatja.

9. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon (hozzáférés joga).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan, hiányos személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén (törléshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, meghatározott feltételek esetén az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (az adatkezelés korlátozásához való jog), továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (adathordozhatósághoz való jog).

10. Adatkezelés célja

Azonosítási célból az Adatkezelő a vele kapcsolatban álló ügyfelei személyes adatait kezelheti. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket az adatkezelő a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy az Ön számítógépének IP-címe és a látogatás kezdő időpontja naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a jogosulatlan belépések megakadályozására (aránytalan sikertelen belépési szám esetén a hozzáférés ideiglenes akadályozására), illetve a jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében kezeli és használja fel az adatkezelő, és nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adattal.

11. Az adatkezelés ideje

Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján birtokába került személyes adatokat határozatlan ideig tárolja.

Az adatok törlésre kerülnek:

  • az Érintett törlésre irányuló kérelmét követően azonnal (kivéve, ha a vállalt kötelezettség teljesítéséhez vagy jogok érvényesítéséhez azokra továbbra is szükség van, a kötelezettség teljesítéséig vagy jog érvényesítéséig)
  • a honlap megszűnésével
  • az adatkezelés jogalapjának vagy céljának megszűnésével.

12. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Adatkezelő a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

13. Adatbiztonság

Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok biztonságáról a szükséges technikai és szervezési intézkedések, berendezések és eljárások biztosításával védi a személyes adatokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel, károsodással szemben.

14. Sütik

A webhely böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama). Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez ‘cookie’-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a ‘cookie’-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. ‘Cookie’-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A ‘cookie’ egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.

15. Automatizált döntéshozatali

Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

16. Személyes adat harmadik fél részére történő továbbítása értékesítés céljából

Adatkezelő a birtokolt adatot nem értékesíti.

17. Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató, levelezési rendszer szolgáltató:

Név / cégnév: Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

E-mail: info@neum.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. Az adatkezelés célja az információ kérés kérés/egyéb megkeresés teljesítése, a weboldal működésének biztosítása. A kezelt adatok az Ön által megadott személyes adatok. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig történik, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerinti időig. Ön szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Felelősség más személyek adatainak kezeléséért azt terheli, aki azt jogosulatlanul használja. Ön az oldal használata során - például fényképen, üzenőfalon -, vagy az információkérés, egyéb megkeresés során más személyek adatait csak akkor hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon rá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az Adatkezelő felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az Adatkezelő az adatokat törli. Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat az Adatkezelő az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az Adatkezelő az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

18. Jogorvoslat

Információ, panasz

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat.

Név: Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda

Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 1/D. A lph. 4. em. 56.

E-mail: deak.jozsef@djsugyvediiroda.hu

Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bíróság

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak gyakorlásáért bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodás helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.